Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świerklaniec na lata 2017-2023


Szanowni Państwo!

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej gminie. Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań zmierzających do pobudzenia mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie się nadal rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców. Zaproponowane obszary mają charakter zdegradowany i zostały wyłonione na podstawie wielokryterialnej analizy danych zastanych.

Wójt Gminy Świerklaniec
Marek Cyl

    

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Ankietę można wypełniać do 20 listopada 2017.


1. Proszę wskazać, który obszar gminy Pana(i) zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji?


Nakło Śląskie
Nowe Chechło
Orzech
Świerklaniec
Inny obszar
  

2. Czy posiada Pan/Pani propozycję i opinię dotyczącą obszaru zdegradowanego planowanego do włączenia w zakres lokalnego programu rewitalizacji (rozszerzenie, zawężenie).

  

  

3. Proszę podać Pana(i) związek z tym terenem (można wskazać kilka odpowiedzi).


Miejsce zamieszkania Miejsce pracy
Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Miejsce rekreacji, wypoczynku
  

4. Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia na wskazanym przez Pana(nią) obszarze rewitalizacji.

  
         

Estetyka otoczenia

niska średnia wysoka

Aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych

niska średnia wysoka

Poczucie bezpieczeństwa w okolicy

niska średnia wysoka

Samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi

niska średnia wysoka

Infrastruktura drogowa oraz ciągi dla pieszych

niska średnia wysoka

Stan techniczny obiektów

niska średnia wysoka

Stan boisk, placów zabaw itp.

niska średnia wysoka

Zdewastowane i opuszczone obiekty

niska średnia wysoka
         

  

5. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na wybranym przez Pana(ią) obszarze?           

Przestępczość

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Przestępczość młodocianych

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Bezrobocie

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Bieda

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Alkoholizm

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Przemoc w rodzinie

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Narkomania

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Brak dostępu do nowoczesnej technologii

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Brak podstawowych mediów

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Stan dróg

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Połączenia komunikacyjne, ilość dróg

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Stan budynków kubaturowych

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Stan zabytków

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie

Zanieczyszczenie środowiska

Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zagrożenie
           
  

6. Jak ocenił(a)by Pan(i) poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji w działania wskazane poniżej na wybranym obszarze.         

Stan dróg, chodników i parkingów

niski średni wysoki

Komunikacja

niski średni wysoki

Usługi telefoniczne/Internet

niski średni wysoki

Handel/usługi

niski średni wysoki

Usługi bankowe

niski średni wysoki

Baza noclegowa

niski średni wysoki

Baza gastronomiczna

niski średni wysoki

Oferta kulturalna

niski średni wysoki

Oferta turystyczna

niski średni wysoki

Baza sportowa, wypoczynkowa i rekreacyjna

niski średni wysoki

Służba zdrowia

niski średni wysoki

Oferta inwestycyjna – przewidywane inwestycje

niski średni wysoki
         

7. Jakich miejsc i form aktywności brakuje we wskazanych przez Pana(ią) miejscach?

         

Miejsc spędzania wolnego czasu – świetlice, kluby, itp.

nie brakuje brakuje bardzo brakuje

Organizacji wpływających na aktywność społeczną

nie brakuje brakuje bardzo brakuje

Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

nie brakuje brakuje bardzo brakuje

Imprez integrujących społeczność

nie brakuje brakuje bardzo brakuje

Punktów małej gastronomii oraz handlu

nie brakuje brakuje bardzo brakuje

Placówek opieki medycznej

nie brakuje brakuje bardzo brakuje

Miejsc wsparcia osób z problemami społecznymi

nie brakuje brakuje bardzo brakuje
         
  

7. Metryczka

       

Płeć

Kobieta Mężczyzna

Wiek

16-25 26-35 36-45 46-55 56-66 67 i więcej
 

Wykształcenie

Podstawowe Gimnazjalne Zawodowe Średnie Wyższe

Status

Pracujący Uczący się Bezrobotny Inne