Zapytanie ofertowe - zakup usługi szkolenia zawodowego/kursu kosmetycznego, projekt.: „Nowy początek”

Podmiot: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner realizujący projekt: „Nowy początek” nr RPSL.09.01.05-24-046A/17 zaprasza do złożenia oferty na: zakup usługi szkolenia zawodowego/kursu kosmetycznego

Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub elektronicznie na adres biura projektu Zamawiającego: 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1, lub adres e-mail: mlodzi@deltapartner.org.pl.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona/tytuł maila powinien brzmieć: „Zapytanie ofertowe: «zakup usługi szkolenia zawodowego/kursu kosmetycznego»”. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną, w postaci zeskanowanych, podpisanych dokumentów określonych w niniejszym Zapytaniu, jednak po wyborze jego oferty Oferent zobowiązuje się do złożenia jej w postaci oryginałów podpisanych dokumentów w wersji papierowej.

Ofertę należy złożyć w terminie do 10.10.2018 r. do godz. 10:00. (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego lub na skrzynkę e-mail)..

Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
a) oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
b) formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
c) wykazu doświadczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
d) wykazu kadry, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia – jeśli dotyczy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)

Formularz do pobrania: Zapytanie kosmetyczny – 10.Z.NP.2018.pdf


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności