Nabór projektów rewitalizacyjnych


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świerklaniec na lata 2017-2023


Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Świerklaniec bazując na wyznaczonych obszarach rewitalizacji, zapraszamy do złożenia propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zapraszamy do współpracy!

Wójt Gminy Świerklaniec    
Marek Cyl    


Typy projektów:

1) Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, wsparcie doradczo - szkoleniowe.

2) Projekty ukierunkowane na aktywność seniorów, w tym m.in. klub seniora, organizowanie warsztatów artystycznych, edukacyjnych, teleinformatycznych.

3) Podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania spółdzielni socjalnej, dostarczaniem i rozwijaniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

4) Integracja międzypokoleniowa poprzez organizowanie spotkań, wydarzeń kulturalnych mających na celu podtrzymanie zanikających zwyczajów, kultywowanie tradycji, rękodzieła itp.

5) Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

6) Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację/remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.

7) Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

8) Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.

9) Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.

10) Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

11) Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

12) Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

13) Rozwój miejskich terenów zielonych - wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

14) Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno-biurowej.


Rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców


OBSZAR INWESTYCJI - ŚWIERKLANIEC


OBSZAR INWESTYCJI - NAKŁO ŚLĄSKIE


Proszę podać planowane przez Państwa projekty:


0. Lokalizacja


    
Świerklaniec
Nakło Śląskie
    

1. Nazwa przedsięwzięcia


    
    
  

2. Nazwa wnioskodawcy – realizatora przedsięwzięcia


    
    

  

3. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu


    
    

4. Cel ogólny (cele) projektu


    
    

5. Zakres zadań


    
    

6. Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia


    
    

7. Szacowana (orientacyjna) wartość projektu


    
    

8. Potencjalne źródła finansowania


    

krajowe środki publiczne
EFRR
EFS
FS
środki prywatne
środki z innych źródeł

    

9. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.