Projekt KIK/14 : „Dolina Karpia – szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej
i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających
regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów
w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”
  

     
     
   SWIG Delta Partner we współpracy z Urzędem Miejskim w Zatorze prowadzi obecnie badania związane z opracowaniem „Strategii rozwoju gospodarczego obszaru Doliny Karpia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, agroturystyki oraz stref aktywności gospodarczej w Zatorze oraz lokalnych produktów i marek lokalnych”. Badanie ma na celu zebranie informacji i opinii mieszkańców Doliny Karpia, w której skład wchodzą gminy Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice na temat warunków i jakości życia na terenie Doliny Karpia. W związku z tym, chciał(a)bym zaprosić Panią/Pana do wypełnienia ankiety na ten temat. Pani/Pana odpowiedzi będą dla nas bardzo ważnym źródłem informacji. Jednocześnie chciał(a)bym Panią/Pana zapewnić, że badanie ma charakter anonimowy i wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych, statystycznych zestawień opinii.   
     
     

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut.


  1. Zamieszkiwana gmina:

  Osiek Polanka Wielka Przeciszów Zator   
  Brzeźnica Spytkowice Tomice   

  2. Warunki życia w zamieszkiwanej przez Panią/Pana gminie. Prosimy o ocenę wybranych aspektów jakości życia w gminie.

  Dostęp do przedszkoli

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan techniczny infrastruktury drogowej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Dostępność komunikacyjna (łatwość dojazdu,
  poruszania się po gminie/Obszarze)

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan techniczny chodników i oświetlenia

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Sprawność systemu kanalizacji i wodociągów

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Czystość w gminie

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan środowiska naturalnego

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Atrakcyjność turystyczna gminy

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan infrastruktury kulturalnej i rozrywkowej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość oferty kulturalnej i rozrywkowej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan infrastruktury sportu i rekreacji

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość oferty sportowej i rekreacyjnej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Dostępność usług służby zdrowia

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość usług pomocy społecznej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość obsługi w Urzędzie Gminy i jego jednostkach

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Aktywność organizacji pozarządowych

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Aktywność mieszkańców w podejmowaniu
  wspólnych działań na rzecz gminy

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Poziom bezpieczeństwa w gminie

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Dostępność i jakość komunikacji publicznej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Możliwość znalezienia zatrudnienia w gminie

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość oferty i programów kierowanych do młodzieży

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Otwartość samorządu na inicjatywy mieszkańców

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  3. Co jest największym pozytywnym elementem w zamieszkiwanej przez Panią/Pana gminie, a co największym problemem?

  Element pozytywny, mocna strona

  Element negatywny, słaba strona

  4. Co jest największym atutem, a co największym zagrożeniem w zakresie możliwości rozwoju turystyki w Pani/Pana gminie?

  Element pozytywny, mocna strona

  Element negatywny, słaba strona

  5. Co jest największym problemem oraz największą zaletą w zakresie możliwości rozwoju gospodarki/biznesu w Pani/Pana gminie?

  Element pozytywny, mocna strona

  Element negatywny, słaba strona

  6. Jaki jest Pani / Pana stosunek do zamieszkiwanej przez Panią/Pana miejscowości?

  Jestem mocno związana/y z zamieszkiwanym miejscem

tak raczej tak średnio raczej nie nie

  Zamieszkiwana miejscowość/gmina jest mi obojętna

tak raczej tak średnio raczej nie nie

  Jestem dumna/y z tego, że mieszkam w tej miejscowości

tak raczej tak średnio raczej nie nie

  Chcę aktywnie działać na rzecz rozwoju zamieszkiwanej miejscowości

tak raczej tak średnio raczej nie nie

  7. W perspektywie 5-ciu lat chciałabym / chciałbym mieszkać

  Tu gdzie mieszkam

  W mieście w obrębie województwa

  W innej gminie, ale na wsi

  W mieście w Polsce, poza terenem województwa

  Za granicą

  

  8. Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe działania gmin obszaru Doliny Karpia dotyczące:

  Promocji lokalnej gospodarki

bardzo dobrze dobrze średnio słabo bardzo słabo nie mam zdania

  Tworzenia warunków do rozwoju lokalnej gospodarki

bardzo dobrze dobrze średnio słabo bardzo słabo nie mam zdania

  Promocji Doliny Karpia

bardzo dobrze dobrze średnio słabo bardzo słabo nie mam zdania

  Rozwoju turystyki na terenie Doliny Karpia

bardzo dobrze dobrze średnio słabo bardzo słabo nie mam zdania

  9. Proszę wskazać 1 najważniejsze przedsięwzięcie / projekt / zadanie, które należy zrealizować w zamieszkiwanej przez Panią/Pana
  gminie/miejscowości

  10. Które Pani/Pana zadaniem kierunki działania mają największe znaczenie dla rozwoju obszaru Doliny Karpia

  Tworzenie miejsc spotkań i aktywności mieszkańców

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe

  Promocja Doliny Karpia jako miejsca atrakcyjnego turystycznie

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe

  Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe

  Rozwój edukacji na wszystkich poziomach

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe

  Pozyskanie inwestorów i rozwój przemysłu

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe

  Rozwój przedsiębiorczości i małego biznesu

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe

  Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe

  Skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe

  11. Metryczka – podstawowe dane respondenta

  Płeć

  Kobieta Mężczyzna

Wiek

16-25 26-35 36-45 46-55 56-66 67 i więcej

  Wykształcenie

  Podstawowe Gimnazjalne Zawodowe Średnie Wyższe

Status

Pracujący Uczący się Bezrobotny Inne

Dziękujemy za udział w badaniu!  

Państwa opinie będą stanowić podstawę dla planowania rozwoju Doliny Karpia       Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej