Zespół

Stawiamy na doświadczenie

Nasz zespół to grupa osób specjalizująca się w wielu dziedzinach.

Bartosz Tyrna

Prezes Zarządu

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, koordynator projektów badawczych, doradczych i społecznych, m.in. „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5”, „Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego”, „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, „Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego”; autor strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, publikacji z zakresu pozyskiwania środków UE, studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa i samorządy (ponad 200 realizacji); członek Komitetu Sterującego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

Artur Kubica

ekspert do spraw planowania strategicznego

politolog, badacz społeczny, regionalista, specjalista ds. marketingu, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, koordynator projektów strategicznych i badawczych. Autor strategii rozwoju gmin, powiatów i obszarów funkcjonalnych, w tym dla ośrodków wojewódzkich. Ponadto opracowuje m.in. Gminne Programy Rewitalizacji oraz analizy i ekspertyzy branżowe. Specjalizuje się w politykach miejskich, trzecim sektorze oraz zagadnieniach związanych z samorządem terytorialnym.

Roman Gruszczyk

ekspert

absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek politologia, Studia podyplomowe w zakresie menedżerskim (Uniwersytet Śląski), integracji europejskiej (Uniwersytet Śląski) oraz wiedzy o kulturach regionów Europy (Uniwersytet Jagielloński). Specjalista w doradztwie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych dla firm, samorządów i organizacji pozarządowych. Współautor studiów wykonalności, strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, planów rozwoju miejscowości i lokalnych programów rewitalizacji. Doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do młodzieży. Doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Absolwent program rządu USAInternational Visitor Leadership Program, pt. “Leadership Local Communities”.

Dawid Zieliński

ekspert do spraw badań i analiz

specjalizuje się w ewaluacjach i projektach badawczych w tematyce rozwoju lokalnego i społeczno-gospodarczego. Zajmuje się szeroko pojętymi projektami rewitalizacyjnymi. Z wykształcenia socjolog. Ma na swoim koncie szereg dokumentów strategicznych i koncepcyjnych.

Jacek Kiełkowski

specjalista ds. projektów

absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania designem w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Odpowiedzialny za koordynację projektu UE, opracowywanie wniosków o płatność oraz prowadzenie dokumentacji projektowej. Współautor studiów wykonalności oraz strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Sylwia Pietkiewicz

analityk finansowy

absolwentka finansów i bankowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, przygotowuje wnioski o dofinansowanie z funduszy UE, opracowuje i weryfikuje analizy, prognozy finansowe oraz społeczno-ekonomiczne projektów inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowuje biznes plany dla przedsiębiorców aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE, tworzy prognozy finansowe na potrzeby oceny zdolności kredytowych przedsiębiorstw, rozlicza projekty finansowane z funduszy unijnych.

Marzena Manowita

analityk finansowy

absolwentka finansów i rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów. Prowadzi dokumentację projektową, koordynuje prawidłowe rozliczanie dotacji, opracowuje wnioski o płatność, przygotowuje i weryfikuje analizy projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Gabriela Mikrut

specjalista ds. projektów

absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzania projektami z Funduszy Unijnych” w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. Zajmuje się dokumentacją przetargową oraz składem tekstów wychodzących z firmy. Współautorka strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów funkcjonalnych.

Natalia Kasza

młodszy specjalista ds. projektów

absolwentka geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, o specjalizacji rozwój lokalny i regionalny. Autorka i współautorka strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, obszarów funkcjonalnych i gminnych programów rewitalizacji. Szczególne zainteresowania kieruje na sporządzanie diagnoz jednostek samorządu terytorialnego, analizując dane zastane oraz opracowując wyniki badań ankietowych.

Aneta Targosz

specjalista ds. projektów

absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej na kierunku Zarządzanie firmą oraz Wyższej Szkoły Finansów i Prawa na kierunku Finanse przedsiębiorstw. Kierownik biura, Specjalista ds. rozliczania projektów UE oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Rozlicza projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz przygotowuje załączniki do dokumentacji aplikacyjnej. Dba o zachowanie najwyższej jakości usług świadczonych przez SWIG DELTAPARTNER w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001-2009. Udziela informacji nt. możliwości pozyskania dofinansowania przez przedsiębiorców.

Kordian Gawlik

specjalista ds. projektów

politolog, specjalista ds. marketingu, absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Współautor studiów wykonalności i strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się projektami z zakresu termomodernizacji, rewitalizacji oraz cyfryzacji a także projektami inwestycyjnymi poprawiającymi aktywność gospodarczą regionów. Koordynator porozumienia „Beskidzka 5” oraz kampanii marketingowych realizowanych przez Stowarzyszenie.

Jan Liniany

specjalista ds. projektów

absolwent kierunku animacja społeczno-kulturalna na Uniwersytecie Śląskim, autor artykułów naukowych z pogranicza socjologii, antropologii oraz turystyki. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, współautor i konsultant dokumentów strategicznych, diagnostycznych oraz ewaluacyjnych.

Magdalena Zachraj

specjalista ds. projektów

absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej na kierunku Zarządzanie, specjalność - administracja i finanse organizacji. Zajmuje się prowadzeniem i organizacją biura Stowarzyszenia, współorganizuje spotkania i czuwa nad realizacją umów. Rozlicza projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współtworzy gminne programy rewitalizacji, strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów funkcjonalnych.

Iga Bieszczanin

specjalista ds. projektów

absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, koordynuje projekt "Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania", zajmujący się wsparciem innowacji społecznych z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych. Współautorka strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów funkcjonalnych.

Martyna Cienciała

specjalistka GIS

absolwentka geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się gromadzeniem, analizą i wizualizacją danych statystycznych oraz przestrzennych.

Ludwika Kuchejda

młodszy specjalista ds. projektów

absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej na kierunku socjologia. W Stowarzyszeniu pomaga przy tworzeniu programów rewitalizacji, strategii rozwoju oraz gromadzeniu danych.

Paulina Maliszewska

młodszy specjalista ds. projektów

absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna (specjalność planowanie i inżynieria przestrzenna) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz urbanistycznych, a także opracowań dotyczących dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw oraz wdrażania innowacji, które przekłada aktualnie na korzyści rozwoju terytorialnego. W Stowarzyszeniu pracuje nad strategiami rozwoju gmin i obszarów funkcjonalnych.

Agnieszka Grendus

młodszy specjalista ds. projektów

absolwentka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, obecnej Akademii Śląskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność transport i komunikacja. W Stowarzyszeniu zajmuje się rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz pomaga przy opracowywaniu strategii rozwoju, programów rewitalizacji, analiz i raportów ewaluacyjnych.

Pracowaliśmy m.in. dla