Szlak Kultury Wołoskiej

 

 

TYTUŁ PROJEKTU„Szlak Kultury Wołoskiej”

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

PARTNERZY PROJEKTU:

1. Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina

2. Województwo Podkarpackie

3. Regionálna rozvojová agentúra Svidník

4. Województwo Małopolskie

5. Związek Podhalan w Polsce

6. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

7. Obec Oravská Polhora

8. Obec Malatiná

9. Obec Zázrivá

 

Okres realizacji: 01.04.2017 - 30.10.2018 

Wartość Projektu:  1 849 179,11 EUR

% dofinansowania z UE:  85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 OPIS PROJEKTU:

Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się w początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych, a następnie publikacji naukowych i w latach 2007-2008. Obecny projekt jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych Karpat w Polsce i na Słowacji. Celem koncepcji jest „Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej”. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, prezentującego w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, która umożliwiła zagospodarowanie Karpat od czasów Średniowiecza. Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone będą działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem działań będą spotkania na Wołoskim szlaku – imprezy pełniące rolę edukacyjno/promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. Misją koncepcji jest sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, opartej na humanitarnych i ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów Karpat, nie zaś ich bezwzględnej eksploatacji. Równocześnie jest to droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty usług turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy. Metodą realizacji koncepcji jest indukcja – oddolna budowa dobrych praktyk, realizacja rzeczywistych, uwieńczonych sukcesem, niewielkich, lecz licznych zamierzeń, zachęcających do naśladownictwa. Oznacza to tworzenie szlaku od niewielkich odcinków; spajanie ich w większe fragmenty i zespoły.

Cele Projektu: 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej. 

Cele szczegółowe Projektu:

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
Tel. 17 850 01 81

Koordynator Projektu:  Agnieszka Pieniążek  agnieszka@procarpathia.pl
Asystent Koordynatora Projektu:  Justyna Zimny-Frużyńska  justyna@procarpathia.pl

Koordynator merytoryczny po stronie partnera (SWIG Delta Partner): Józef Michałek, biuro@deltapartner.org.pl 

 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności