facebook twitter instagram

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna RODO 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn, NIP 5482251541, KRS 0000152941, REGON 072321060 zwana dalej „Administratorem” lub „Stowarzyszeniem.


 1. Z Administratorem danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@deltapartner.org.pl.


 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów bądź realizowania dla Państwa usług, a także wykonywania dla Państwa swojej działalności statutowej.


 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:

 1. imię (imiona) i nazwisko, adresy e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów,  

 2. nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych,

 3. inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwo do celów realizacji konkretnych usług świadczonych przez Stowarzyszenie.


 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. wymiany korespondencji lub przekazywania w trakcie rozmowy telefonicznej pomiędzy Państwem, a Stowarzyszeniem informacji, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług świadczonych przez Stowarzyszenie;

 2. przygotowanie na Państwa żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez Stowarzyszenie oraz wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia;

 3. archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przez Stowarzyszenie;

 4. przygotowanie na Państwa żądanie Umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez Stowarzyszenie oraz wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia;

 5. wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy;

 6. świadczenia na rzecz Państwa usług zleconych Stowarzyszeniu;

 7. promowania własnej działalności statutowej Stowarzyszenia;

 8. wewnętrznych celów administracyjnych Stowarzyszenia.


 1. Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie Państwa danych są:

 1. art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,

 2. art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO z uwagi na prawnie uzasadniony Administratora to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń a także w przypadkach przetwarzania plików cookies oraz danych statystycznych o ruchu na stronie internetowej Stowarzyszenia,

 3. art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO tj. udzielona nam zgoda na przetwarzanie danych osobowych również w celach marketingowych usług Stowarzyszenia, a także w celu przekazywania Państwu informacji handlowych czy promowania działalności statutowej Stowarzyszenia,

 4. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, np. ustawa Kodeks pracy, ustawa o Stowarzyszeniach.


 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 6 celów przetwarzania tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej przez Państwo ze Stowarzyszeniem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w związku z prowadzoną działalnością, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Stowarzyszenie;

 3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania.


 1. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. Podmiotom z którymi Stowarzyszenie ma podpisaną umowę o powierzenie danych osobowych do przetwarzania w celu realizacji łączących Stowarzyszenie umów, koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administratora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Stowarzyszenie może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze Stowarzyszeniem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa;

 2. organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem;

 3. organom podatkowym;

 4. bankom i firmom windykacyjnym w celu ochrony interesów Administratora.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.


 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.

 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@deltapartner.org.pl.
  Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, w stosunku do których przesłanką są przepisy prawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 1. Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.uodo.gov.pl/kontakt

 3. telefonicznie: (22) 5310300.


 1. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.