Nabór projektów rewitalizacyjnych


Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022, bazując na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, zapraszamy do złożenia propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zapraszamy do współpracy!

Wójt Gminy Bojszowy    
mgr inż. Henryk Utrata    


Typy projektów:

1) Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, wsparcie doradczo - szkoleniowe.

2) Projekty ukierunkowane na aktywność seniorów, w tym m.in. klub seniora, organizowanie warsztatów artystycznych, edukacyjnych, teleinformatycznych.

3) Podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania spółdzielni socjalnej, dostarczaniem i rozwijaniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

4) Integracja międzypokoleniowa poprzez organizowanie spotkań, wydarzeń kulturalnych mających na celu podtrzymanie zanikających zwyczajów, kultywowanie tradycji, rękodzieła itp.

5) Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

6) Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację/remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.

7) Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

8) Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.

9) Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.

10) Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

11) Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

12) Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

13) Rozwój miejskich terenów zielonych - wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

14) Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno-biurowej.


Rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców


OBSZAR REWITALIZACJI

  

Proszę podać planowane przez Państwa projekty:


1. Nazwa projektu


    
    
  

2. Nazwa wnioskodawcy
(adres, tel. e-mail)


    
    

  

3. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu
(odwołanie się do konkretnych zapisów Diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bojszowy), np. redukcja negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczeństwa, aktywizacja osób starszych.


    
    

4. Cel ogólny (cele) projektu:
(np. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.)


    
    

5. Zakres rzeczowy realizowanego projektu:


    
    

6. Lokalizacja w ramach 3 podobszarów rewitalizacji:

Bojszowy - centrum Bojszowy Nowe - centrum Jedlina - centrum

W przypadku projektów inwestycyjnych, proszę wskazać dokładny adres planowanego przedsięwzięcia:


    
    

7. Szacowana (orientacyjna) wartość projektu:

pochodzące ze źródeł krajowych publicznych pochodzące ze źródeł prywatnych pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS pochodzące z innych źródeł

Łączna wartość projektu:

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:

Wskaźniki produktu:

Wskaźniki rezultatu: