logo
  

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut.


  0. Metryczka – podstawowe dane respondenta

  Płeć

  Kobieta Mężczyzna

Wiek

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 i więcej

  Wykształcenie

  Podstawowe Gimnazjalne Zawodowe Średnie Wyższe

  Status

  Pracujący Uczący się Niepracujący Emeryt/Rencista Inne

  Miejsce zamieszkania(gmina)


  Kędzierzyn-Koźle   Strzelce Opolskie   Bierawa
  Cisek   Jemielnica    Leśnica
  Pawłowiczki   Polska Cerekiew   Reńska Wieś
  Ujazd   Zawadzkie

  Czy prowadzi lub prowadziła / prowadził w przeszłości Pani / Pan działalność gospodarczą


  tak   nie

  1.Warunki życia w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim. Prosimy o ocenę wybranych aspektów jakości życia w Subregionie
  (z punktu widzenia Pani / Pana najbliższego otoczenia – miasta, gminy, sołectwa)

  Dostępność przedszkoli i żłobków

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Poziom edukacji ponadgimnazjalnej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan techniczny infrastruktury drogowej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan techniczny chodników i oświetlenia

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Czystość w miejscach publicznych

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Dostępność kanalizacji i wodociągów

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  System gospodarki odpadami

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan środowiska naturalnego – jakość powietrza

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan środowiska naturalnego – czystość wód

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Dostępność internetu

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan infrastruktury kulturalnej i rozrywkowej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość oferty kulturalnej i rozrywkowej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Stan infrastruktury sportu i rekreacji

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość oferty sportowej i rekreacyjnej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość publicznych usług medycznych

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość usług pomocy społecznej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość obsługi klienta w różnych instytucjach administracji

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Aktywność organizacji pozarządowych

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Poziom bezpieczeństwa publicznego

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Dostępność i jakość komunikacji publicznej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Dostępność ścieżek i tras rowerowych

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Przychylność samorządu dla rozwoju biznesu

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Współpraca samorządów i przedsiębiorców

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Możliwość znalezienia zatrudnienia

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość oferty czasu wolnego kierowanej do młodzieży

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Jakość oferty czasu wolnego kierowanej do seniorów

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  Otwartość samorządów na inicjatywy mieszkańców

bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba nie mam zdania

  2. Co jest Pani / Pana zdaniem największym pozytywnym elementem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich,
  a co największym problemem tego terenu – prosimy wskazać tylko jedną mocną i jedną słabą stronę?

  Element pozytywny, mocna strona

  Element negatywny, słaba strona

  3. Jaki jest Pani / Pana stosunek do swojego miejsca zamieszkania?

  Jestem mocno związana/y z moim miastem / gminą

tak raczej tak średnio raczej nie nie

  Jestem mocno związana/y z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim / strzeleckim

tak raczej tak średnio raczej nie nie

  Jestem mocno związany/y z Opolszczyzną

tak raczej tak średnio raczej nie nie

  Jestem dumny z tego, że mieszkam na tym terenie

tak raczej tak średnio raczej nie nie

  Jestem gotowy angażować się w działania na rzecz społeczności lokalnej

tak raczej tak średnio raczej nie nie

  4. W perspektywie 10-ciu lat chciałabym / chciałbym mieszkać:

  W moim mieście / gminie (tu gdzie mieszkam)

  W Opolu lub gdzieś „pod Opolem”

  W innym miejscu w Polsce, ale na wsi

  „Gdzieś w okolicy” – w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich

  W innym dużym mieście w Polsce (poza Opolem)

  Za granicą

  5. W ramach Subregionu ważne jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju. Prosimy o dokonanie oceny tego, na ile
  ważne są wskazane poniżej kierunki współpracy samorządów w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Jakie Pani/Pana
  zdaniem przedsięwzięcia mają największe znaczenie dla rozwoju tego obszaru?

  Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Poprawa jakości powietrza

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Pozyskiwanie nowych inwestorów zewnętrznych

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnych firm

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Rozwój współpracy samorządów i biznesu

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Poprawa jakości dróg

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Rozwój systemu ścieżek i tras rowerowych

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Poprawa jakości powietrza – ograniczenie niskiej emisji

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Rozwój oświaty podstawowej i gimnazjalnej

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Rozwój szkolnictwa zawodowego i ustawicznego

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Wyrównywanie szans w dostępie do kultury

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  System ochrony przeciwpowodziowej i ratownictwa

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Ochrona unikatowych zasobów przyrodniczych

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Ochrona i udostępnianie obiektów zabytkowych

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Kreowanie Góry św. Anny jako centrum turystycznego

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Budowanie wspólnych atrakcji turystycznych

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Wspólna promocja turystyczna

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Aktywizacja osób w trudnej sytuacji życiowej

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Rozwój systemu opieki senioralnej

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Rozwój systemu opieki na dziećmi do lat 3

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  Wspieranie rozwoju spółdzielni socjalnych

bardzo duże duże średnie małe bardzo małe trudno powiedzieć

  6.Proszę wskazać jedno konkretne, najważniejsze przedsięwzięcie (inwestycję, projekt, zadanie), które warto zrealizować na terenie
  Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dzięki współpracy samorządów

Dziękujemy za udział w badaniu!  

Państwa opinie będą stanowić podstawę dla planowania rozwoju Subregionu!  


logo
  

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Wnioskodawca: Gmina Kędzierzyn-Koźle

Nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/85/13