Zapraszamy do składania ofert - Zakup tablic PVC (15 szt.), zamówienie w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Parametry:
- tablica jednostronna
- druk: UV
- kolor: 4/0
- tryb: normal
- format: 141,4 x 100 cm (B0)
- podłoże: PCV spienione 5 mm


Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy materiał, który będzie wydrukowany na planszach. Dostarczony materiał będzie w jakości, która umożliwi poprawny wydruk.

Termin wykonania: 24.07.2017

Korzystanie z usług podwykonawców:
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

Miejsce i termin składania ofert:
- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl


Oferty należy złożyć do dnia: 10.07.2017 r.


Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz w wypadku gdy stosuje pieczęć oferenta.


Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Zapytanie ofertowe 14 2017 EWT wystawa tablice.pdf

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 14 2017 EWT wystawa tablice.pdf

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 14 2017 EWT wystawa tablice.pdf

 

Zamówienie w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej" współfinansowanego ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja. 

 

14/2017/EWT
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca:
Fulloutdoorprintservice


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy