Zapraszamy do składania ofert - wykonanie i obsługa strony internetowej projektu "Szlak Kultury Wołoskiej"

Zamawiający:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamówienie obejmuje:
a) kompleksowe opracowanie i wdrożenie strony www Szlaku Kultury Wołoskiej,
b) szkolenie - przygotowanie użytkowników strony, przez których rozumie się udostepniających treści na stronie internetowej do jej obsługi,
c) hosting oraz zapewnienie obsługi technicznej od stworzenia strony do dnia 30.10.2018.

Termin i miejsce realizacji: miasto Cieszyn
a) Opracowanie i wdrożenie strony internetowej do dnia 15.09.2017.
b) Szkolenie do dnia 15.10.2017.
c) Hosting i obsługa techniczna strony do dnia 30.10.2018.

Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Korzystanie z usług podwykonawców:
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

Warunkiem udziału w zamówieniu jest posiadanie przez oferenta:
a) doświadczenia w opracowywaniu stron www;
b) odpowiednich kwalifikacji, umiejętności niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia;
c) odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego zrealizowanie usługi.
Ww. uprawnienia doświadczenie oferenci zobowiązani udokumentować składając oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:
- osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl


Oferty należy złożyć do dnia: 05.07.2017 r.


Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz w wypadku gdy stosuje pieczęć oferenta.


Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Każda oferta musi zawierać załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 15/2017/EWT Oświadczenie.

 

zapytanie ofertowe.pdf

zapytanie ofertowe.docx

 

Załącznik nr 1 do zapytania 15 2017 EWT_WWW.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania 15 2017 EWT_WWW.docx

 

Załącznik nr 2 do zapytania 15 2017 EWT_WWW.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania 15 2017 EWT_WWW.docx

 

Załącznik nr 3 do zapytania 15 2017 EWT_WWW.docx.pdf

Załącznik nr 3 do zapytania 15 2017 EWT_WWW.docx

 

Strona internetowa powstanie w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej" współfinansowanego ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja. 

 

 

 


Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy